Contact

Ellerweg 8,
6037 RS Kelpen-Oler
Limburg, The Netherlands

T +31 (0)495 794 560
E info@to-zuid.nl

Contact us
Route

TO-Zuid ligt centraal in het zuiden van Nederland. Direct aan de afslag Kelpen. Deze verbindt de A2 met de N280 Weert - Roermond. Venlo, Sittard, Echt, Eindhoven en Helmond zitten op 30 min reistijd door ligging dicht bij grens Limburg / Brabant.

Privacy

Download

Technisch Opleidingscentrum Zuid respecteert de privacy van studenten, medewerkers, bezoekers en relaties die betrokkenen zijn bij de opleidingen van Technisch Opleidingscentrum Zuid en de diensten die Technisch Opleidingscentrum Zuid levert. Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een juiste invulling van onze taken als opleidingscentrum. 

Uitgangspunt

Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving (AVG d.d. 25-05-2018) op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Hierbij zorgen wij voor een goede balans tussen ons belang en uw belang als betrokkene om eigen keuzes te maken over uw persoonsgegevens. 

Reikwijdte

Dit privacy statement heeft betrekking op alle verwerkingen die onder verantwoordelijkheid van Technisch Opleidingscentrum Zuid plaatsvinden. Het gaat niet alleen om verwerkingen via de website(s) van Technisch Opleidingscentrum Zuid, maar ook om verwerkingen in de administratieve processen en in de ondersteunende systemen van Technisch Opleidingscentrum Zuid. 

Doel verwerkingen

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

 • voor onderwijsdoeleinden
 • afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties
 • uitvoering van onze dienstverlening
 • werving en selectie
 • het behandelen van personeelszaken
 • verkiezingen medezeggenschapsorganen
 • bedrijfsbeveiliging
 • behandelen van geschillen
 • samenstellen gebruikersstatistieken
 • beveiliging en verbetering van onze websites
 • de uitvoering of toepassing van wettelijke verplichtingen

Uw gegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt. Op centraal niveau houden wij een verwerkingsregister bij. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt. Na verloop van de termijn vernietigen wij de gegevens.

Verstrekking aan derden

Technisch Opleidingscentrum Zuid kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens derden inschakelen. Wij waarborgen dat deze derden handelen conform de privacywetgeving. Technisch Opleidingscentrum Zuid kan persoonsgegevens ook buiten de EU doorgeven. Dit doen wij enkel als in dat land sprake is van een passend beschermingsniveau in overeenstemming met de Europese wetgeving. 

Beveiliging

Technisch Opleidingscentrum Zuid draagt zorg voor een adequaat beveiligingsniveau. Er is voorzien in passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige of onrechtmatige verzameling en verwerking te voorkomen. 
Een risicoanalyse op privacybescherming en informatiebeveiliging maakt deel uit van het intern risicobeheersings- en controlesysteem van Technisch Opleidingscentrum Zuid. 

Cameratoezicht

Technisch Opleidingscentrum Zuid heeft camera’s hangen om vernielingen en diefstal tegen te gaan en om medewerkers, studenten en bezoekers te beschermen (gerechtvaardigd belang). Rekening wordt gehouden met de wet- en regelgeving in het kader van de AVG. Betrokkenen hebben de volgende privacyrechten: - het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien, - het recht om vergeten te worden, - het recht op beperking van de verwerking, - het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. 
 
Het opleidingscentrum mag camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Is er een incident vastgelegd, bijv. diefstal, dan mogen de betreffende beelden worden bewaard tot dit incident is afgehandeld. 

Beeldmateriaal

Voor het maken van foto’s en filmpjes geldt de privacywet. Foto’s en filmpjes maken mag maar publiceren mag niet zomaar. Zodra mensen herkenbaar in beeld komen zijn het persoonsgegevens. Dit betekent dat er een wettelijke grondslag nodig is om foto’s en filmpjes te mogen maken en te publiceren: toestemming van de mensen die op foto’s en filmpjes staan. 

Datalek

Mochten gegevens onverhoopt toch in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben, dan is er sprake van een datalek. U kunt een vermoeden van een datalek melden volgens protocol datalekken. Bel 06-41833833 Technisch Opleidingscentrum Zuid doorloopt daarna alle vereiste stappen. 
Rechten van betrokkene 
U kunt verzoeken om inzage in en de mogelijkheid tot het bijwerken en herzien van uw persoonlijke gegevens. En u kunt een beroep doen op elk ander recht dat u volgens de toepasselijke privacywetgeving heeft, zoals het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Dien uw verzoek of klacht in via m.manders@to-zuid.nl 

Wijzigingen

Technisch Opleidingscentrum Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 
 

Vragen over deze pagina?

Vragen over deze pagina? Neem contact op doormiddel van invullen onderstaand formulier of bel +31 (0)495 794 560.

Ik ben geen robot & Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met het privacy beleid.

Onze partner vacatures

Partners
Bekijk actuele vacatures
Waarom techniek?
Toekomstvast

Een toekomstvaste sector, nodig om de maatschappij draaiende te houden.

Groeiende vraag

Er is steeds meer vraag naar goed opgeleid en gekwalificeerd technisch personeel.

Innovatieve branche

Een innovatieve branche, betrokken bij de inzetbaarheid van duurzame techniek.

Eervol beroep

Een eervol beroep met respect voor ambachtschap en vakmanschap.

Mensen, geen robots

Grotendeels gevoelloos voor automatisering en robotisering, juist vakmensen nodig.

Baangarantie

Met een opleiding van ons opleidingscentrum vind je gegarandeerd een baan in de techniek!

Copyright 2021 - Technisch Opleidingscentrum Zuid | Sitemap | Colofon | Privacy | Disclaimer